Tècniques de representació

Professors:   
Pau de Solà-Morales,
Josep Maria Toldrà,
Albert Samper

Introducció:  

La formació de l’Arquitecte contemporani ha de comprendre, de forma imprescindible, totes aquelles eines necessàries per a la correcta transmissió i comunicació del treball professional, i és evident que l’expressió gràfica és la forma principal d’expressió de l’arquitectura projectada i construïda.

Una qüestió ben diferent és la consideració de quina és la forma d’expressió gràfica més adient, és a dir, sobre quina o quines tecnologies es produeix: si bé la representació tradicional de l’arquitectura s’ha produït sobre paper –i de fet encara és la forma preferida i indiscutible de presentació–, no és menys cert que les noves tecnologies digitals han obert un nou ventall de possibilitats expressives i representatives, que han potenciat especialment els processos d’elaboració d’aquestes.

És en aquest context que proposem un curs d’expressió gràfica que aprofundeixi d’una manera pràctica en aquestes noves tècniques de representació, i que familiaritzi l’estudiant en l’entorn digital.

Lluny d’ésser només una instrucció de caire instrumental en les diferents tècniques disponibles, el curs vol fer un èmfasi especial en la comprensió de la seva pròpia naturalesa, confrontant-les amb les tècniques més tradicionals i explorant-ne les diferències, els avantatges i els inconvenients. Seran d’especial iterés els processos de transformació de les representacions analògiques a les digitals –i a la inversa –, moment clau en el que s’expliciten totes aquelles problemàtiques inherents a ambdós medis: és l’experimentació directa i empírica d’aquest canvi de fase el que aportarà el major coneixement pràctic del potencial de la representació digital.

Objectius:

  1. Alfabetització digital en l’àmbit de la representació de l’arquitectura.
  2. Coneixement de les diferents tècniques d’expressió gràfica arquitectònica en el medi digital.
  3. Reproducció de les tècniques analògiques en suport digital: esbós, aixecament mètric, modelat, fotografia, catalogació,etc. Investigació de les diferències, els avantatges i els inconvenients.
  4. Familiarització de l’estudiant en l’entorn digital, habituant-lo de forma pràctica i empírica als diferentsprocessos inherents al medi.
  5. Experimentació amb la conversió deformes de representació analògiques en digitals.

Continguts:

El curs constarà de cinc exercicis, efectuats sempre sobre el mateix objecte. A tal efecte, es distribuiranentre els estudiants una sèrie d’edificis històrics de rellevància.

  • Esbós        L’estudiant s’enfrontarà a un exercici de representació ràpida i instantània d’un edifici en ambdós medis. Escannejat i vectorització.
  • Aixecament Mesura (manual)i dibuix geomètric dièdric (digital) d’un edifici. Plotejat a escala. Correcció i retoc manual del dibuix.Estudi de les capacitats de cada medi.
  • Modelat    Fabricació d’un model tridimensional de l’edifici. Realització de perspectives i visualitzacions tridimensionals digitals. Treball amb vistes abstractes. Plotejat en diferents formats: raster, vectorial, plòter; línies ocultes, etc. Comparació amb l’objecte real.
  • Fotografia  Treball sobre fotografies (en pel.lícula i digitals). Digitalització de fotografies en diferents resolucions. Retoc fotogràfic i manipulació de les imatges. Realització de renderitzats del model i comparació amb les fotografies.
  • Catàleg      L’estudiant haurà d’ordenar i catalogar segons diferents criteris sèries de representacions de l’edifici.Una part de l’exercici consistirà en crear narracions lineals –segons el format tradicional–; també caldrà crear narracions multidimensionals (hipertextuals)no lineals.

A continuació es mostra un recull dels treballs de l’assignatura.

Alçats plaça de la font alçat nord plaça mercadal 2 plaça mercadal rambla 3 Rambla Ravals-3

Anuncis